31 กรกฎาคม 2562 นอร์เวยลงขัน 92 ล้าน ช่วยอาเซียนแก้ไขปัญหาขยะทะเล

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/723171

อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมสามฝ่ายระหว่างไทย สำนักเลขาธิการอาเซียน และนอร์เวย์ ในฐานะประเทศคู่เจรจารายสาขา ซึ่งได้หยิบยกเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียน ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน หวังนำไปสู่การขยายความร่วมมือหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาขยะทางทะเล ทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์ ระบุว่ารัฐบาลนอร์เวย์มีความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาทางทะเลที่ถือว่าเป็นจุดแข็ง และมีเงินทุน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 92.4 ล้านบาท) เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ โดยครอบคลุมการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่จะเป็นความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่าขณะที่การประชุมสามฝ่ายระหว่างไทย สำนักเลขาธิการอาเซียน และตุรกี ในฐานะประเทศคู่เจรจารายสาขา ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลักดันความร่วมมือในลักษณะพิเศษ ๆ โดยขอให้ตุรกีสนับสนุนการพัฒนาเรื่องความยั่งยืน ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม ปี 2562-2566 ซึ่งมีครอบคลุมเรื่องการก่อการร้าย ความมั่นคงทางไซเบอร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การค้าดิจิทัล และโลจิสติกส์ ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี ได้แสดงความพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกับอาเซียนในทุกด้าน และสนใจร่วมมือกับอาเซียนเพราะมีความก้าวหน้าในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งทศวรรษอาเซียน